فرم ارسال در خواست
 شماره تماس دانشکده :08433351781  
ادرس دانشکده: ایلام .انتهای بلوار پژوهش ساختمان پردیس 2 دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری -مامایی (پارسیان قدیم)  
ادرس پستی :ایلام بلوار پزوهش ساختمان پردیس 2 دانشکده دندانپزشکی و دانشکده پرستاری -مامایی
ایمیلemail: dentistry@medilam.ac.ir
جستجو